کیفیت تجربه نزدیک به مرگ

آیا می خواهید مرگ را تجربه کنید ولی نمیرید؟ تجربه های نزدیک به مرگ در زمان ها، فرهنگ ها و شرایط مختلف توسط اشخاص مختلف امتحان شده است. برخی از این تجربیات توسط یونانیان باستان ثبت گردیده است. در نتیجه بشر از گذشته های دور به دنبال رمزگشایی از اسرار تجربه های مرگ بوده است. از آنجا که جستجوها در این مورد بیشتر و بیشتر شد، پژوهشگران تصمیم گرفتند، تجربه هایی را که توسط شخص درگیر در حادثه توصیف شده است، دسته بندی کرده و کیفیت هر کدام را بسنجند. 

 

در سال 1983 دکتر گریسون، پرسشنامه ی شانزده قسمتی طراحی کرد و نام آن را «مقیاس تجارب مرگ» گذاشت. این پرسشنامه که امروزه به تعداد دفعات زیاد از آن استفاده می شود به چهار بخش تقسیم شده که هر بخش به چهار پرسش شکسته می شود. برای مثال، در بخش خاطرات این پرسش مطرح می شود آیا صحنه هایی از گذشته دیده اید یا ناگهان به فهم اتفاقاتی که زمانی درکشان برایتان دردسرساز شده بود پی بردید؟ در مقابل، در بخش ماوراءالطبیعه این پرسش مطرح می شود: آیا احساس کردید که از جسم مادی خود خارج شده اید؟


کسانی که این پرسشنامه را تکمیل می کنند، می توانند به هر پرسش نمراتی بین صفر (یعنی نداشتن تجربه) تا دو (یعنی تجربه ای واضح و قابل درک) بدهند. در اینجا باید گفت، میزان نمره ای که باید به دست آید تا حادثه ی کذایی تجربه ی مرگ تلقی شود، هفت یا بیشتر از هفت است.


پرسشنامه ی گریسون

بخش خاطرات

1.سرعت زمان افزایش یا کاهش پیدا کرده بود؟

0: خیر

1: سرعت زمان کمتر یا بیشتر از حد معمول بود؟

2: همه چیز یکباره اتفاق افتاد، گویی زمان معنایش را از دست داده بود.

2:سرعت افکارتان افزایش یافته بود؟

0: خیر

1: بیشتر از حد معمول

2: بسیار زیاد

3: آیا صحنه هایی از گذشته شما برایتان تکرار شدند؟

0: خیر

1: خاطرات بسیاری از جلوی چشمانم عبور کردند.

2: گذشته ام یکباره از نظرم گذشت

4: آیا به درکی کامل چرایی حوادث زندگی تان رسیدید؟

0: خیر

1: بله، هم در مورد خودم و هم در مورد دیگران

2: بله، در رابطه با تمامی عالم هستی

اثرگذاری

5: آیا احساس آرامش یا لذت داشتید؟

0: خیر

1: آسودگی و آرامش

2: آرامش و لذت بسیار بسیا دلپذیر

6: احساس شادی می کردید؟

0: خیر

1: شادی

2: مسرت

7: آیا احساس هماهنگی و یگانگی با عالم هستی را داشتید؟

0: خیر

1: احساس وجود هیچ گونه تضادی با عالم هستی در من یافت نمی شد

2: احساس اتحاد با عالم هستی در من فوران کرده بود

8: آیا احساس می کردید که توسط نوری بی نظیر احاطه شده اید؟

0:خیر

1: بله، توسط نوری غیر معمولی

2: نوری رازآلود که گویی منشأ آن خارج از جهان هستی بود

ماوراءالطبیعه

9: آیا حواستان از حد معمول شفاف تر و قوی تر عمل می کردند؟

0: خیر

1: بیشتر از حد معمول

2: البته و به طرز شگفت انگیزی

10: احساس آگاهی از حوادثی در نقاطی غیر از نقطه ی حضورتان داشتید؟

0: خیر

1: بله ولی حقیقت این آگاهی بررسی نشده است

2: بله و حقیقت و درستی این آگاهی بر من اثبات شده است

11:آیا صحنه هایی از آینده از نظر شما گذشت؟

0: خیر

1: صحنه هایی از آینده ی شخص خودم

2: صحنه هایی از آینده ی دنیا

12: احساس رهایی از بعد فیزیکی خود را داشتید؟

0: خیر

1: نسبت به جسم خود آگاهی لازم را نداشتم

2: کاملا از بدن خود جدا شده و خارج از آن حضور داشتم

حالات عرفانی

13: به نظر میرسید که وارد جهانی دیگر و غیرزمینی شده اید؟

0: خیر

1: جایی ناآشنا و عجیب

2: قلمرویی رازآلود و غیرزمینی

14: متوجه حضوری مرموز شده یا صدایی غیر قابل تشخیص شنیدید؟

0: خیر

1: صدایی شنیدم که تشخیص آن ممکن نبود

2: مطمئنا حضوری عجیب حس کرده یا صدایی که به وضوح از یک منشأ غیر زمینی نشأت می گرفت به گوشم رسید.

15: ارواح درگذشتگان یا بزرگان مذهب شما به چشمتان خورد؟

0: خیر

1: حضورشان را حس کردم

2: به دیده ی واقع آنها را دیدم

16: به نقطه یا مرز غیرقابل بازگشت (در صورت عبور) رسیده بودید؟

0: خیر

1: آگاهانه تصمیم گرفتم تا به زندگی بازگردم

2: احساس کردم اجازه ی عبور ندارم و بر خلاف میلم به زندگی بازگردانده شدم.