دعای توانگر شدن از رسول اکرم

مردی خدمت حضرت رسول خدا مشرف شد و از فقر شکایت کرد. آن حضرت فرمودند:وقتی که داخل خانه ات شدی سلام کن ، کسی در خانه بود، جواب سلامت را می دهد و اگر کسی خانه نبود در آن سلام کن و یکبار سوره توحید را بخوان . آن مرد رفت و هر چه را که حضرت فرموده بودند، عمل کرد. خداوند متعال رزقش را بر او سرازیر کرد که حتی همسایه ها هم از آن بهرمند شده بودند.