فرج با استغفار

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در شدتی یا نکبتی و یا تنگی باشد 1000مرتبه بگوید :أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ که حق تعالی او را فرج کرامت فرماید