دستور برای برآورده شدن حاجات بسیاردشوار

به جهت حاجات بسیار دشوار در آخرشب یا در ثلث آخر شب جمعه دو رکعت نماز بخوانید و بعد از نماز 70 مرتبه بگوید:   یا ابصر الناظرین و اسرع الحاسبین یا اسمع السامعین یا اکرم الاکرمین یا احکم الحاکمین و بعد دست بلند کند وحاجت خودرا بخواهد