دستورآیت الله کوهستانی

مرحوم آیت ا... کوهستانی به یکی از اراتمندان که از ایشان موعظه و دستوری خواسته بود فرمودند:  دستور العملی به شما میدهم که اگر به آن عمل کنید هر حاجتی که داشته باشید خداوند آنرا برآورده میکند و آن این است که هر روز 12 بار سوره مبارکه "قدر" را بخوانید تا 40 روز ادامه دهید که بعد از 40 روز حاجت شما برآورده میشود