عریضه به خدا

به طریق زیر می توان برای خداوند عریضه ای جهت طلب حاجت نوشت:  

من العبد الذلیل الی رب الجلیل رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. 99 بار این نوشته را بخواند بعد در آب جاری اندازد به دست خدا حاجتش روا گردد