ختم عجیب آیت الکرسی

اگر کسی را مهمی روی دهد بخواهد زود انجام وحل شود به طریق زیر عمل کند:    به صحرا رود که در آنجا هیچ کس نباشد خطی بر گرد خود بکشد روبه قبله با وضو با کمال خضوع و خشوع در آن دایره بنشید و 70 بار آیت الکرسی را تا هوالعلی العظیم بخواند بدون شک در همان رزو جاجتش برآورده می شود به تجربه رسیده است. توجه داشته باشید نیت خالص بسیار مهم است.

دستورالعمل زیر را می توان برای موارد مختلفی از جمله شفای بیمار، طلب حاجت، بخت گشایی، طلب ثروت، طلب روزی، درمان بیماری و ... به کار برد.