ختم مجرب سوره حمد

گونه از ختم مجرب سوره حمد به شرح زیر است:  

از روز جمعه شرو ع شود تا 41 روز هر روز 41 مرتبه حمد و بعد تمام شدن 41 بار 13 مرتبه بگو :(یا مُفَرِّج فَرِّج یا مُسَبِّب سَبِّب یا مُیَسِّر یَسّر یا مُسَهِّل سَهِّل یا مُتَمِّم تَمِّم) این ختم از مجربات است

دستورالعمل زیر را می توان برای موارد مختلفی از جمله شفای بیمار، طلب حاجت، بخت گشایی، طلب ثروت، طلب روزی، درمان بیماری و ... به کار برد.