ختم سوره حمد

یکی از گونه های ختم سوره حمد به طریق زیر است:  

هر که بین نماز صبح و نافله اش سوره حمد را 41 مرتبه چهل روز بدون فاصله بخواند، خداوند حاجت او را برآورده می کند هرچه که باشد (البته حاجت شرعی) حتی اگر به نیت اولاد باشد خدا اولاد روزی او می کند

دستورالعمل زیر را می توان برای موارد مختلفی از جمله شفای بیمار، طلب حاجت، بخت گشایی، طلب ثروت، طلب روزی، درمان بیماری و ... به کار برد.