ختم سوره توحید

گونه ای دیگر از ختم سوره توحید به شرح زیر است:

تا 18 روز روی 3 بار توحید را به این طریق بخواند ا... الصمد را 1000 بار و بعد از تمام شدن سوره یک بار آیه نور (الله نور السموات و الارض) و یک بار آیه آخر سوره انا فتحنا که اول آن اشداء علی الکفار است را تا آخر سوره بخواند با شرط طهارت ، قبله و مکان خلوات هر کس انجام دهد غیر ممکن بوده که به حاجت خودنرسد

آیه نور همان آیه 35 سوره نور است.