ختم اسما الهی

برای حصول جمیع مطالب و حاجات هر روز تا یک هفته هریک از این اسماء مبارکه را هزار مرتبه بخواند و ابتداء از جمعه بنماید.  
جمعه : یا الله یا هو
شنبه : یا رحمن یا رحیم
یکشنبه : یا واحد یا احد
دوشنبه : یا فرد یا صمد
سه شنبه : یا حی یا قیوم
چهارشنبه : یا حنان یا منان
پنج شنبه : یا ذاالجلال و الاکرام