رفع بلا

هر کس که اندوه یا غم یا سختی یابلاء به او رسیده دعای زیررا بخواند:   الله ربی، لا اشرک به شیئا، توکلت علی الحی الذی لا یموت