اسماء الهی قبل طلب حاجت

قبل ازهردعا صلوات بفرستد و آمرزش بطلبد و این هشت اسم از اسماء الهی را بگوید و بعد حاجت بطلبد. هشت اسم از این قرار است:  
یا دائم یاحی یاوتر یافرد یااحد یاقوی یاقدیم یاقادر