رفع حوائج با صلوات

مرحوم نخودکی می گوید:   برای حوائج ۱۲۰۰۰ مرتبه صلوات بفرستد . هر شب هزار صلوات و تسبیح را روی زمین نگذارد بلکه رو بقبله به دیوار آویزان کند