توسل به حضرت نرجس خاتون

برای توسل به نرجس خاتون به طریق زیر عمل شود:  

دو رکعت نماز حاجت بخوانید بعد 313 مرتبه صلوات بفرستید و یک بار سوره مبارکه انا فتحنا را قرائت کنید و ثواب انرا به حضرت نرجس خاتون مادر گرامی حضرت امام زمان (عج) هدیه کنید انشا الله حاجتتان روا میشود