گرفتاری سخت و توسل به حضرت حجت

هرکه را شدت و مصیبتی برسد، برای رفع گرفتاری  70 بار بگوید:  یا اللهُ یا محمدُ یا علیُ یا فاطمة یا صاحب الزمان ِ، ادرکنی و لاتهلکنی