توسل به امام زمان (عج)

برای توسل به امام زمان به طریق زیر عمل شود:  

هر کس حاجتی داشته باشد بعد از نصف شب با داشتن غسل و وضوء و لباس تمیز دو رکعت نماز حاجت توسل به حضرت حجه بخواند. در رکعت اول چون در سوره حمد به إِیّاکَ نَعْبُدُ وَإِیّاکَ نَسْتَعین رسید صد مرتبه این جمله را بگوید بعد بقیه سوره را تمام کند و بعد سوره توحید را بخواند. پس به رکوع برود و در رکوع هفت مرتبه سُبْحانَ رَبی الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ را بگوید و بعد به سجده رود و در هر سجده هفت مرتبه سُبْحانَ رَبی الأعْلی وَ بِحَمْدِهِ را بگوید بعد برخیزد برای رکعت دوم به همین قسم رکعت دوم را هم بجا آورد پس از خاتمه نماز دعا کند و حاجت خود را از خدا تمنا نماید و او را به امام زمان قسم بدهد بعد آنقدر بگوید یا کَریمُ تا یک نفس قطع شود