ختم مجرب در توسل به حضرت ابالفضل سری اول

عالم محقق و دانشمند پرهیزگار محمد باقر خراسانی قاینی بیرجندی می نویسد :در سفر سوم که برای زیارت مشرف شدم در خواب دیدم کسی می گوید که :   هرگاه کسی متوسل شود به حضرت عباس علیه السلام به این لفظ (عبدالله ابالفضل دخیلک) حاجت او بر آورده شود . مکرر حوائج عظام عظام برای احقر روی داد و در آن ها متوسل شدم به آن حضرت به این طریق که هرگاه برای حاجتی هفت شب چهارشنبه متوسل به حضرت عباس علیه السلام شده این ورد ذکر (عبدالله ابالفضل دخیلک)را در هر یک از آن شبها صد مرتبه بخواند حاجت او برآورده شود چنین کردم ودرشب چهارشنبه هفتم بر وجه فوق العاده حاجتم برآورده شد.

دستورالعمل زیر را می توان برای موارد مختلفی از جمله شفای بیمار، طلب حاجت، بخت گشایی، طلب ثروت، طلب روزی، درمان بیماری و ... به کار برد.