توسل به قمر بنی‌هاشم

شب چهارشنبه دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز 133 بار بگوید:  یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیه السلام و هفت شب چهارشنبه صد مرتبه بگوید:
ای ماه بنی‌هاشم خورشید لقا عباس
ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس
از محنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم
دست من بی کس گیر از بهر خدا عباس

دستورالعمل زیر را می توان برای موارد مختلفی از جمله شفای بیمار، طلب حاجت، بخت گشایی، طلب ثروت، طلب روزی، درمان بیماری و ... به کار برد.